برچسب: آموزش زبان انگلیسی

#اسماعیل_حسن_نژاد با مدرک #دکترای_آموزش_زبان_انگلیسی با 22 سال سابقه #شنبه 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر 120000 تومان ثبت نام: oncom.ir/my […]

#فاطیما_ناصرزاده با مدرک #لیسانس با 4 سال سابقه #پنج_شنبه #جمعه 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر 60000 تومان ثبت نام: […]

#فاطمه_مهراور با مدرک #لیسانس_زبان با 5 سال سابقه #شنبه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه #چهار_شنبه #پنج_شنبه 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر […]

#ریحانه_نادری_پور با مدرک #دیپلم با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه 1 جلسه با ظرفیت 5 نفر #رایگان ثبت نام: oncom.ir/my […]

#فاطمه_خرم_طریق با مدرک #لیسانس با 5 سال سابقه #شنبه ساعت 16 10 جلسه با ظرفیت 10 نفر 240000 تومان ثبت […]

#مرجان_حسین_شاهی_بندری با مدرک #زبان_پیشرفته_Tolimo با 6 سال سابقه #دو_شنبه ساعت 17 1 جلسه با ظرفیت 1 نفر 48000 تومان ثبت […]

#فائزه_پورسان با مدرک #لیسانس با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه #پنج_شنبه #جمعه 1 جلسه با ظرفیت 2 نفر #رایگان […]

#فاطمه_خرم_طریق با مدرک #لیسانس با 5 سال سابقه #دو_شنبه ساعت 16 1 جلسه با ظرفیت 5 نفر 48000 تومان ثبت […]

#فاطیما_ناصرزاده با مدرک #لیسانس با 4 سال سابقه #سه_شنبه #چهار_شنبه #پنج_شنبه ساعت 20 2 جلسه با ظرفیت 10 نفر #رایگان […]

#فائزه_پورسان با مدرک #لیسانس با 1 سال سابقه #یک_شنبه #دو_شنبه #سه_شنبه 5 جلسه با ظرفیت 5 نفر 48000 تومان ثبت […]

نوتیفیکیشن    تایید رد