در آنکام با وجود فضای تصویری و ارتباط رو در رو دانش آموز با معلم، فضای کلاس حضوری تداعی میشه و خللی در روند آموزش بوجود نمیاد.

از طرفی والدین بخاطر این ارتباط مستقیم دیگه نگران ابهامات و اشکالات یادگیری فرزندشون نیستن و دانش آموزان فعالیت موثری در کلاس دارن و آموزش یکطرفه از سوی معلم نیست .