با توجه به فراگیر شدن ویروس کرونا در سطح دنیا، سبک زندگی تقریبا تمامی افراد دستخوش تغییر شده است. بسیاری از افراد دیگر نمیتوانند به صورت رو در رو با دیگران در ارتباط باشند و شغل افراد زیادی در خطر است. با سرویس آنکام میتوان خدماتی مانند مشاوره و روانشناسی، آموزش زبان و … را به صورت مجازی، از راه دور در محیط امن، ارائه کرد.