زندگی روزمره همه ما به یادگیری یک زبان جدید پیوند خورده و جزئی ضروری از زندگی هممون شده،

نیاز به داشتن حقوق بیشتر، نیاز به پیدا کردن یک کار جدید در خارج از کشور، مهاجرت به یک کشور دیگه برای زندگی یا تحصیل، مسافرت یا تحقیق و مطالعه همگی بهونه یادگیری زبانی جدید هستن.

وقتی که یک ایده و امید برای یادگیری زبان داشته باشی، انگیزه داری تا مطالعه رو هر چه زودتر شروع کنی.